Terve.fi

Yleistietoa fibromyalgiasta

Yleistietoa fibromyalgiasta
Mitä on fibromyalgia? Mikä fibromyalgian aiheuttaa? Onko oireyhtymä periytyvä?
Teksti
Julkaistu: 1.3.2018

Fibromyalgia on oireyhtymä, jossa tavallisimpina oireina ovat pitkäaikaiset, vähintään kolme kuukautta kestäneet ja laaja-alaiset tuki- ja liikuntaelimistön kivut ja kosketusarkuus, uupuneisuus, yöunen rikkonaisuus sekä niin sanottujen fibromyalgiapisteiden aristus.

Fibromyalgia luetaan kuuluvaksi syntymekanismeiltaan puutteellisesti tunnettujen kroonisiin tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloihin. Sitä esiintyy yleisimmin 30–50-vuotiailla naisilla.

Fibromyalgiaa on tutkittu viimeisten parinkymmenen vuoden aikana runsaasti, ja etenkin sairauden diagnostiikassa on päästy eteenpäin. Sairauden perussyytä ei edelleenkään ole löydetty, eikä täsmähoitoa ole.

Fibromyalgian taustalla on nykykäsityksen mukaan hermostolliset muutokset, esimerkiksi kivunsäätelyjärjestelmän herkistynyt toiminta.

Fibromyalgian aiheuttaja

Tieto fibromyalgiaan liittyvistä taustamekanismeista on lisääntynyt 2010-luvulla. Oireiden taustalla olevien tekijöiden ja elimistössä tapahtuvien muutosten selviäminen on mahdollistanut aiemmin mystisenäkin pidetyn oireyhtymän ymmärtämisen, vaikkakaan fibromyalgian syytä ei ole vielä saatu selvitettyä.

Fibromyalgian perussyynä arvellaan olevan keskushermoston herkistyminen kipuärsykkeelle sekä kipua normaalisti hillitsevien, aivoista selkäytimeen laskevien kipuratojen toimintahäiriö. Tuntemiskynnys ärsykkeelle säilyy fibromyalgiassa normaalina mutta kynnys, jolloin erilaiset ärsykkeet muuttuvat kivuliaiksi, laskee. Kivuissa myös kärsimyksellinen komponentti voimistuu. Oireistosta kärsivillä potilailla on lisäksi univaikeuksia, muutoksia lihaksiston rakenteissa sekä aivoverenkierrossa. Samoin eräiden aivojen välittäjäaineiden aineenvaihdunta ja toiminta näyttää näillä potilailla muuttuneen. Epäselvää edelleen on mikä nämä muutokset elimistössä käynnistää.

Fibromyalgialle tyypillisimpiä altistavia tekijöitä ovat kipuoireyhtymät, ylipaino, riittämätön uni, vähäinen liikunta sekä henkinen stressi. Myös eräät infektiot, autoimmuunisairaudet ja hormonaaliset muutokset voivat altistaa fibromyalgialle

Fibromyalgian seuranta

Potilaan ja lääkärin ja mahdollisesti omahoitajan tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö. Seurannassa katsotaan, helpottuuko oireisto lääkityksellä. Hankalassa fibromyalgiassa potilaalle laaditaan kuntoutusohjelma, johon kuuluu liikuntaa, rentoutusta, mahdollisesti psykoterapiaa ja tarvittaessa lääkehoitoa.

Fibromyalgian periytyvyys

Periytyvyys voi selittää jopa puolet riskistä sairastua fibromyalgiaan. Yliliikkuvia niveliä pidetään yhtenä fibromyalgialle altistavana tekijänä. Synnynnäinen tukirakenteiden (kollageeni) poikkeavuus altistaa siis jossain määrin fibromyalgia-oireistolle.

Fibromyalgian yleisyys

Suomessa esiintyvyydeksi on arvioitu 2–4 %. Valtaosa potilaista eli noin 80 prosenttia on naisia. Fibromyalgian esiintyminen lisääntyy iän myötä.

Fibromyalgian ennuste

Fibromyalgia-oireyhtymään liittyvät oireet voivat usein olla vaikeita hoitaa eikä fibromyalgiaan ole täsmähoitoa. Monesti hoidossa pääpaino onkin kuntoa ylläpitävissä ja elämänhallintaa tukevissa hoidoissa. Potilaan aktivoituminen ja aktiivinen osallistuminen kuntouttaviin toimenpiteisiin on ennusteen ja oireiden hallintaan saamisen kannalta tutkimuksellisesti tehokkainta hoitoa.

Muiden hoitojen, sekä lääkkeiden että ei-lääkkeellisten, teho rajautuu usein oireiden helpottamiseen ja potilaan aktivoitumisen mahdollistamiseen.

Lähteet:

Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Kustannus Oy Duodecim 2015

Kalso E. ym. (toim.). Kipu. Kustannus Oy Duodecim 2009

Hannonen P & Mali M. Fibromyalgia. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2016

Mustajoki P. Tietoa potilaalle: Fibromyalgia, Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 2017.Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Kipu, Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2015.

ICD-10:

M79.0 Määrittämätön reumasairaus

M79.7 Fibromyalgia

Kommentoi »