Terve.fi

Huono työasento aiheuttaa kipuja

Huono työasento aiheuttaa kipuja
Työtä tehdessä on melko tavallista, että ihmiselle voi tulla kipuja eri puolille kehoa. Tyypillisiä työhön liittyviä kipuja ovat selän- ja yläraajojen kivut. Kipuoireita voi yrittää ennaltaehkäistä hyvillä työasennoilla.
Julkaistu 17.9.2013

Työkuormituksen arviointiin voidaan käyttää useita eri arviointimenetelmiä mutta mitään hyvää yleismenetelmää, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin, ei kuitenkaan ole olemassa.

Usein työasentoihin liitetään sana ergonomia. Sana tulee kreikan kielen sanoista ergo eli työ ja nomos eli luonnonlait. Työergonomian avulla pyritään parantamaan ihmisen työturvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.

Hyviä ergonomiakäytäntöjä voidaan soveltaa käytännössä kaikilla elämän osa-alueilla, sitä kannattaa myös soveltaa kodin askareisiin ja vapaa-ajan harrasteisiin.

Yleensä töissä ergonomia-asiat on hoidettu hyvin ja kotona taas asiat ovat usein ergonomian suhteen paljon huonommalla tasolla. Hyvän ergonomian tavoitteena on varmistaa, että ihmisen voimavarat, sekä työ- ja toimintakyky säilyvät hyvänä mahdollisimman pitkään.

Väärä nosto vammauttaa selän

Selkävaivoja on suurella osalla suomalaisista elämänsä aikana. Selän kiputiloilla on myös suuri merkitys ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Selkävaivoista vain osa on työperäisiä, mutta usein selkävaivojen taustalla on käsillä tehdyt nostot.

Raskaiden taakkojen nostoihin tai käsittelyyn liittyy aina tapaturman riski. Yksikin väärin tehty raskas nosto kuten riuhtaisu voi aiheuttaa pysyvän selkävamman. On hyvä muistaa, että jatkuvassa nostotyössä myös väsymys lisää tapaturmariskiä.

Hyvään nostotekniikkaan pitäisi aina muistaa kiinnittää huomiota. Työpaikoilla taakkojen nostaminen ja siirtäminen pitäisi aina korvata mekaanisilla laitteilla jos se on mahdollista.

Samaa liikettä yhä uudelleen

Yläraajojen kipuja esiintyy yleensä toistotyössä ja toistotyön määrä onko ajan vähitellen lisääntynyt. Toistotyö on kaiken ikäisillä miehillä ja naisilla lähes yhtä yleistä.

Yläraajan rasitussairauksien syntymekanismit tunnetaan vain osittain ja usein oireiden lopullinen aiheuttaja jää tuntemattomaksi. Tyypillisesti rasituskipuja on lähinnä ranteessa, kyynärpäässä ja olkapäässä.

Tavallisia diagnooseja ovat esimerkiksi tenniskyynärpää, rannekanavaoireyhtymä, kiertäjäkalvosinoireyhtymä ja jännetuppitulehdus.

Yläraajan rasitussairauksien diagnoosi perustuu ensisijaisesti tutkittavan henkilön esitietoihin, oireisiin ja kliinisiin löydöksiin sekä yksilöllisten ja fyysisten syytekijöiden tunnistamiseen, ja ns. konetutkimuksia käytetään tutkimuksissa vain tarvittaessa jos oireilu pitkittyy.

Monta keinoa ehkäistä

Työterveyshuoltolaissa työterveyshuollolle asetetaan vastuuta yleisesti työn riskien selvittämisestä ja työnantajan asiantuntijana toimimisesta.

Toistotyötä käsitellään myös terveyteen vaikuttavana tekijänä työsuojelulaissa ja ammattitautilaissa.

Työsuojelulaki velvoittaa työnantajaa kiinnittämään huomiota työpaikan ergonomiaan ja työturvallisuuteen.

Yleisesti tunnettuja riskitekijöitä yläraajojen rasitussairauksissa ovat työliikkeiden suuri toistuvuus, lihasvoiman runsas käyttö, ranteen keskiasennosta poikkeavat asennot, olkavarren kohoasennot, terävien reunojen painevaikutus, kylmä ja työkalujen aiheuttama tärinä.

Hyvä fyysinen kunto vähentää kiputilojen syntyä. Tupakointi ja ylipaino voivat tutkimusten mukaan lisätä rasitussairauksien esiintymistä

Faktaa työergonomiasta

  • Hyvä fyysinen kunto vähentää työasennoista johtuvia kipuja.
  • Vuonna 2009 Työ ja terveys -haastattelututkimuksen mukaan toistotyö on lisääntynyt ja tutkimuksen mukaan kaikkiaan 33 % Suomen työssäkäyvistä teki useita kertoja minuutissa samanlaisena toistuvia työliikkeitä 1–2 tuntia päivässä.
  • Käden ja kyynärvarren rasitussairauksien tärkeimpiä työhön liittyviä riskitekijöitä ovat työliikkeiden toistuvuus.
  • Rasitussairauksien diagnoosi perustuu ihmisen oireisiin ja kliinisiin löydöksiin, sekä työhön liittyviin esitietoihin.
  • Paikalliset yläraajan kiputilat aiheuttavat runsaasti lääkärikäyntejä.
  • Valtaosa rasitussairauksista  parantuu muutamassa viikossa. Sairauksien toistuminen on tavallista ja pieni osa tapauksista voi kroonistua.

Lue lisää 

Kommentoi »