Terve.fi

Yleistietoa bulimiasta

Yleistietoa bulimiasta
Mitä bulimia eli ahmimishäiriö tarkoittaa? Bulimia eli ahmimishäiriö on ruumiinkuvan häiriö, joka kuuluu syömishäiriöihin.
Teksti
Julkaistu: 3.7.2006

Bulimia nervosa eli ahmimishäiriö on ruumiinkuvan häiriö, joka kuuluu syömishäiriöihin. Sairaudelle on ominaista, että henkilön päivittäistä ajattelua hallitsee syöminen ja toisaalta lihavuuden pelko. Sairauteen kuuluu toistuvat ylensyömiskohtaukset, sekä liiallinen keskittyminen painontarkkailuun, mikä johtaa liikasyömiseen ja sitä seuraavaan oksentamisen ja ulostuslääkkeiden käytön vuorotteluun.

Bulimiaan liittyy huoli ruumiin muodosta ja painosta sekä sairaalloinen lihavuuden pelko. Monet bulimia nervosa -potilaista ovat aiemmin sairastaneet anoreksia nervosaa eli laihuushäiriötä. Bulimiasta kärsivät ovat itse tietoisia syömistottumuksiensa epänormaaliudesta. Hoitoon hakeutuminen on kuitenkin vaikeaa häpeän ja syyllisyyden tunteiden vuoksi.

Bulimian aiheuttaja

Bulimia on monitekijäinen sairaus, johon vaikuttavat yksilödynaamiset, geneettiset ja sosiokulttuuriset tekijät. Bulimian yleisin ilmaantumisikä on nuoruusiän loppuvaiheessa, 19 – 20 vuotiaana, jolloin nuori on usein jo selvinnyt pahimmasta puberteetista, mutta joutuu kohtaamaan aikuisuuteen liittyviä asioita ja ottamaan yhä enemmän vastuuta. Bulimiaa sairastavat saattavat kuitenkin salata sairautensa vuosia ennen sen esille tulemista, joten todellisuudessa bulimiaa sairastanevat usein jo ainakin 14-vuotiaista eteenpäin olevat nuoret. Kamppailu kehittyvää ja muuttuvaa vartaloa sekä mieltä vastaan saattaa altistaa syömishäiriölle.

Länsimaisessa teollistuneessa kulttuurissa on laihuutta ja ulkonäköä korostava kauneuskäsitys. Bulimiaa sairastavan perheessä voi olla vuorovaikutushäiriöitä tai alkoholismia. Ystäväpiirin kiusaaminen tai mallikäyttäytyminen voi myös altistaa bulimialle. Minkään yksittäisen tekijän, kuten lapsuuden onnettomuuden, vanhempien persoonallisuuden rakenteen tai lapsen erityisominaisuuden, ei ole voitu todistaa olevan yksiselitteisesti bulimian taustalla.

Bulimian seuranta

Ahmimishäiriö on etenkin nuorten naisten yleinen mielenterveyden häiriö, jonka kesto on yleensä useita vuosia. Hoitoa ja seurantaa on syytä jatkaa pitkään välittömän toipumisen jälkeen niissä avohoidon yksiköissä, joissa on asiantuntemus syömishäiriöiden hoitoon. Ahmimishäiriöiset ja heidän läheisensä voivat hyötyä maallikkojen ja asiantuntijoiden vetämistä tukiryhmistä.

Bulimian periytyvyys

Periytyvyyttä yksittäisenä tekijänä bulimian syntyyn ei ole voitu osoittaa, mutta geneettisen alttiuden uskotaan olevan ilmeinen häiriön taustalla.

Bulimian yleisyys

Valtaosa bulimiaan sairastuneista on nuoria tyttöjä, mutta pojatkin voivat sairastua. Ahmimishäiriö on selvästi yleisempi kuin anoreksia ja jonkinlaisia bulimiaoireita on jopa 20-40 %:lla nuorista naisista. Varsinaisen diagnostiset kriteerit täyttävän ahmimishäiriön elinaikainen esiintyvyys naisten keskuudessa on eri tutkimuksissa vaihdellut 1-4 % välillä. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa 14-16-vuotiailla nuorilla bulimiaa todettiin 1,8 %:lla tytöistä ja 0,3 %:lla pojista. Ahmimishäiriöisiä lienee kuitenkin todellisuudessa huomattavasti enemmän varsinkin yläasteikäisillä tytöillä. Sairauteen liittyy paljon häpeilyä ja salailua.

Bulimian ennuste

Ahmimishäiriö kestää usein vuosia. Noin puolet ahmimishäiriöisistä paranee oireettomiksi. Psyykkisinä lisäsairauksina bulimiaan voi liittyä masennusta, itsetuhoisuutta ja päihteiden väärinkäyttöä, mikä saattaa huonontaa ennustetta. Ennustetta huonontavat myös oksentelu ja taudin pitkä kesto ennen hoitoon tuloa.

Lähteet:

Suokas J, Rissanen A, Ahmimishäiriö – bulimia nervosa, Psykiatria, Duodecim kustannus Oy 2017

Syömishäiriöt. Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim 2014 (viitattu 26.2.2018). Saatavilla internetistä: käypähoito.fi

Ruuska J, Syömishäiriöt lapsilla ja nuorilla, Lääkärin Käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016

ICD-10:

F50.2 Ahmimishäiriö

Kommentoi »