Terve.fi

Lapsilisä pysyy ennallaan vuonna 2016 – lue mitkä Kela-korvaukset muuttuvat

Lapsilisä pysyy ennallaan vuonna 2016 – lue mitkä Kela-korvaukset muuttuvat
Ensi vuonna voimaan tulevat muutokset koskevat suurta osaa Suomessa asuvista.
Julkaistu: 22.12.2015

Kelan maksamiin etuuksin tulee muutoksia vuoden 2016 alusta. Sairaanhoidon Kela-korvaukset pienenevät. Lääkekorvauksissa otetaan käyttöön uusi alkuomavastuu, 50 euroa. Korotusta tulee esimerkiksi kuntoutuspsykoterapian korvauksiin.

Ensi vuonna voimaan tulevat muutokset koskevat suurta osaa Suomessa asuvista. Esimerkiksi lääkekorvauksia sai viime vuonna 3,8 miljoonaa henkilöä.

Lapsilisät säilyvät ennallaan

Kelan maksamiin etuuksiin ei tehdä indeksikorotusta ensi vuoden alussa. Sen sijaan monien etuuksien määrät pienenevät 0,4 %. Opintoraha ja lapsilisät kuitenkin pysyvät ennallaan.

Lapsilisän määrä vuonna 2016

Hallituksen esityksen mukaan lapsilisän euromäärät säilyvät ensi vuonna samoina kuin vuonna 2015.

Lapsilisän määrät vuonna 2015 ovat yhdestä lapsesta 95,75 euroa, toisesta lapsesta 105,80 euroa, kolmannesta lapsesta 135,01 euroa, neljännestä lapsesta 154,64 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 174,27 euroa. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa jokaisesta lapsilisään oikeuttavasta lapsesta.

Lääkekorvauksiin 50 euron alkuomavastuu

Kun ostaa reseptilääkkeitä vuonna 2016, täytyy itse maksaa alkuomavastuuta 50 euroa, ennen kuin saa Kela-korvausta. Korvausta saa siis vasta, kun on ostanut reseptilääkkeitä vuoden kuluessa yli 50 eurolla.

Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita.

Vuonna 2016 niin sanottu lääkekatto on 610,37 euroa.

Lääkkeiden peruskorvaus nousee nykyisestä 35:stä 40 prosenttiin.  Alempi (65 %) ja ylempi (100 %) erityiskorvaus säilyvät ennallaan.

Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaista omavastuuta esitetään korotettavaksi nykyisestä 3 eurosta 4,50 euroon.

Vuosiomavastuun (ns. lääkekaton) ylityksen jälkeistä omavastuuta esitetään korotettavaksi 1,50 eurosta 2,50 euroon.

Yksityisen sairaanhoidon korvaukset pienenevät

Yksityisellä lääkärillä käymisen Kela-korvauksia pienennetään. Korvausta saa vuonna 2016 pääsääntöisesti vähemmän kuin aiemmin, kun käy yksityisellä lääkärillä, hammaslääkärillä tai suuhygienistillä.

Hammaslääkärin tekemä suun tutkimus on kuitenkin poikkeus. Siitä saa Kela-korvausta saman verran kuin vuonna 2015. Myös rintamaveteraanien protetiikasta saa saman korvauksen kuin vuonna 2015.

Uudet korvaustaksat ovat nähtävissä verkossa 1.1.2016 alkaen: www.kela.fi/taksat

Matkakorvausten omavastuu nousee

Hallitus esittää, että Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousisi nykyisestä 16 eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta.

Matkakorvausten vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousisi 272 eurosta 300 euroon.

Kela korvaa taksilla tehtyjä matkoja, jos asiakas ei voi käyttää muuta kulkuneuvoa terveydentilansa tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Kelan korvaama taksimatka tilataan alueellisesti keskitetyistä tilausnumeroista. Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatun taksimatkan omavastuu nousisi 32 eurosta 50 euroon.

Kela voi myöntää asiakkaalle hänen terveydentilansa tai avun tarpeen perusteella oikeuden ns. vakiotaksin käyttöön. 1.1.2016 alkaen myös vakiotaksiasiakkaiden matkoja voidaan yhdistellään muiden asiakkaiden matkoihin.  Matkoja ei yhdistellä silloin, kun terveydenhuolto on antanut vakiotaksiasiakkaalle oikeuden matkustaa yksin.

Sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan pieniä muutoksia

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät pienenevät 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden.

Hallitus esittää, että sairaus- ja kuntoutusrahan 70 %:n korvaustasoon oikeuttava vuosittainen työtuloraja on jatkossa 30 000 euroa.  Nykyinen raja on 36 419 euroa vuoden 2015 tasossa.

Vuonna 2016 alkavien, työtuloihin perustuvien sairaus- ja osasairauspäivärahojen sekä kuntoutusrahan tulorajat tarkistetaan palkkakertoimella, joka nousee 0,7 %.

Vammaistuet pienenevät hieman

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki pienenevät vuodenvaihteessa 0,4 %.

Vammaistuen uudet määrät ovat seuraavat: perusvammaistuki 92,94 e/kk, korotettu vammaistuki 216,87 e/kk ja ylin vammaistuki 420,51 e/kk.

Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat seuraavat: perushoitotuki 62,25 e/kk, korotettu hoitotuki 154,96 e/kk ja ylin hoitotuki 327,67 e/kk.  Veteraanilisä on 105,13 e/kk.

Kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nousee

Aikuisten mahdollisuudet hakeutua kuntoutuspsykoterapiaan paranevat, sillä yli 26-vuotiaiden terapiakäynneistään maksama omavastuuosuus pienenee.

Ensi vuoden alusta kuntoutuspsykoterapiakorvauksen määrä on sama sekä nuorille että aikuisille.  Lisäksi korvaustasoja on vain yksi eikä terapeutin koulutustaso vaikuta maksettavan korvauksen määrään.

Ensi vuonna Kela maksaa yksilöterapiasta korvausta 57,60 euroa.  Aiemmin Kela korvasi 26 vuotta täyttäneiden terapiakäynneistä joko 37 tai 45 euroa. Alle 26-vuotiaille maksettava korvaus oli joko 52 tai 60 euroa. Korvausmäärät riippuivat terapeutin koulutuksesta.

Lakisääteinen ammatillinen Tyk-kuntoutus jatkuu KIILA-kuntoutuksena

Kela järjestää työkyvyttömyyden estämiseksi sekä työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi lakisääteistä ammatillista Tyk-kuntoutusta. Uusi KIILA-kuntoutus korvaa 1.5.2016 lähtien lakisääteiset ammatilliset Tyk-kuntoutukset. Siihen asti jatketaan Tyk-kuntoutuksia.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa kuntoutujan työkykyä ja tukea hänen pysymistään työelämässä.

Uutta avomuotoista kuntoutusta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin

Kela tarjoaa ensi vuoden alusta sekä työelämässä oleville että työelämästä poissa oleville tuki- ja liikuntaelinoireisille kuntoutujille uutta avomuotoista kuntoutusta.  Pääasiassa laitosmuotoisesti toteutettavan Tules-kuntoutuskurssin rinnalle tulee uutena kurssityyppinä pelkästään avomuotoisena toteutettava Tules-avokurssi.

Avomuotoinen kuntoutus mahdollistaa työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen. Tällainen kuntoutus soveltuu osalle kuntoutujista paremmin kuin laitosjaksoina toteutettava kuntoutus. 

Kuntoutukseen osallistumisen ajalta maksettavan kuntoutusrahan rinnalle tuli lokakuun alussa uusi etuus, osakuntoutusraha. Se tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana ja mahdollistaa tuen maksamisen uudenlaisissa kuntoutustoimenpiteissä.

Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus poistuu

Vuoden alusta alkaen ei enää myönnetä ruokavaliokorvauksia.  Myös jo maksussa olevat ruokavaliokorvaukset lakkautetaan.  Ruokavaliokorvauksen poistamisen taustalla on muun muassa valtiontalouden säästötarve.

Muutoksella pyritään myös siihen, että eri sairaus- ja vammaryhmät olisivat yhdenvertaisessa asemassa.

Muutoksia vanhempainrahaan

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärät pienenevät ensi vuonna 0,4 %. Vähimmäismääräinen päiväraha laskee 24,02 eurosta 23,93 euroon päivässä. Kela muuttaa maksussa olevia vähimmäismääräisiä päivärahoja automaattisesti.

Hallitus esittää, että vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 päivän korotettu päiväraha poistettaisiin ja päiväraha määräytyisi 70 %:n korvausasteen mukaan nykyisen 75 %:n sijaan. Muutos koskee vuonna 2016 alkavia vanhempainpäivärahakausia.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä osittainen ja joustava hoitoraha pienenevät vuoden 2016 alussa 0,4 %. Kela muuttaa maksussa olevia lastenhoidon tukia automaattisesti.

Lähde:

Kela

Lue myös:

Kommentoi »