Terve.fi

Työuupumus vaivaa eniten näitä ammatteja

Työuupumus vaivaa eniten näitä ammatteja
Julkaistu: 3.6.2011

Sitä vastoin johtajat, opettajat, asiantuntijat ja toimistotyöntekijät arvioivat oman työkykynsä muita ryhmiä paremmaksi niin miesten kuin naistenkin keskuudessa.

Jonkinasteista työuupumusta esiintyy noin neljäsosalla työssäkäyvistä ihmisistä. Kyseessä on pitkittynyt stressioireyhtymä seurauksena jatkuvasta työstressistä. Työuupumukseen kuuluu uupumusasteinen väsymys, kyynistyneisyys ja alentunut ammatillinen itsetunto. Myös mielenterveyden ongelmat ja fyysiset sairaudet liittyvät työuupumukseen. Yleisimmin työuupumukseen johtaa tilanne, jossa motivoitunut työntekijä, jolla on työssään korkeat tavoitteet, kärsii epäsuotuisista työolosuhteista, jotka eivät tue tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi työntekijällä ei ole riittäviä selviytymiskeinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Yleisempää työuupumus on 55 vuotta täyttäneillä kuin tätä nuoremmilla. Työuupumus on vähäisintä sellaista työtä tekevillä, joiden työssä on vähäiset vaatimukset ja suuret vaikutusmahdollisuudet. Tutkimustulosten mukaan koulutuksen määrä kasvattaa myös työkyvyn määrää. Tämän nähdään selittyvän osaksi sillä, että koulutus antaa valmiuksia ylläpitää toimintakykyä. Koulutuksen tuottama ammatillinen osaaminen myös tukee työn hallintaa ja työmotivaatiota.

Raportti valaisee myös perheen ja siviilisäädyn merkitystä työssä jaksamiseen, sillä tutkimustulosten mukaan myös perheestä kumpuavat voimavarat tukevat työkykyä. Alhaisempaan työkykyyn liittyi naisilla leskeksi jääminen ja miehillä taas naimattomuus tai avioero.

Työuupumusta tulisi hallita sekä ennaltaehkäisevin keinoin että tukemalla yksilöitä jo syntyneissä stressitilanteissa. Uupumista voi ehkäistä kohtuullistamalla työn vaatimuksia, takaamalla riittävät voimavarat ja kehittämällä yhteistyötä. Myös työtä tai ammattitaitoa kehittäviin tilaisuuksiin osallistuminen on yhteydessä parempaan työkykyyn. Lisäksi tulisi arvioida työn kuormittavuutta säännöllisesti niin työpaikka selvityksissä kuin terveystarkastuksissa.

Lähde:

1 kommentti