Terve.fi

Yleistietoa työuupumuksesta

Yleistietoa työuupumuksesta
Mikä työuupumuksen aiheuttaa? Kuinka yleistä työuupumus on? Millainen ennuste yleensä on?
Julkaistu: 5.4.2018

Työuupumus on pitkän ajan kuluessa kehittyvä oireyhtymä, jolle on luonteenomaista työhön liittyvän stressin sietokyvyn heikkeneminen, kyyninen suhtautuminen omaan työhön, sekä kokonaisvaltainen väsymys.

Työuupumuksen aiheuttaja

Työuupumus ei synny yhtäkkiä, vaan taustalla on pitkään jatkunut ongelmallinen vuorovaikutussuhde työntekijän, työn ja työyhteisön välillä. Usein taustalla on pitkittynyt työstressi, johtuen ristiriidasta työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen välillä.

Työstressi koetaan erityisen suureksi, jos työntekijän kyky vaikuttaa ja osallistua työyhteisön päätöksentekoon on vähäinen. Koettu vastuunjaon epätasaisuus voi näkyä työyhteisön sisäisten suhteiden kärsimisenä, kun vastuullisesta työstä ei välttämättä seuraa vastaavaa arvostusta tai palkintoa ja taas toisaalta vaatimusten epätasa-arvoisuus voi aiheuttaa tunnetta epäoikeudenmukaisuudesta. Huono johtajuus voi usein olla työyhteisön ongelmien taustalla. Työntekijän kokema arvostuksen puute johtaa ammatillisen itsetunnon murenemiseen ja henkiseen uupumukseen.

Työuupumuksen seuranta

Hoitava lääkäri arvioi mahdollisen seurannan tarpeen.

Työuupumuksen periytyvyys

Työuupumus ei ole periytyvää, vaan aiheutuu työympäristön tekijöistä.

Työuupumuksen yleisyys

Terveys-2000 -tutkimuksen mukaan Suomessa työuupumuksesta kärsii lievä-asteisena vuosittain noin 25 % ja vakavasta työuupumuksesta 2,5 %. Työuupumukseen liittyvistä oireista ammatillisen itsetunnon heikkeneminen oli yleisintä (35 %). Työuupumuksen esiintyvyys kasvaa iän myötä ja 55–64-vuotialla vakava-asteisen työuupumuksen esiintyvyys on 5 % kun se muissa ikäryhmissä on puolet vähemmän. Sukupuolten välillä puolestaan ei ole eroa kokonaisesiintyvyydessä, mutta naisilla työuupumuksen määrä kasvaa hieman vanhemmissa ikäluokissa.

Työuupumus on tutkimuksen mukaan korostunutta maa- ja metsätalousalalla, koulutus-, rahoitus- ja vakuutusalalla sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa. Työuupumusta esiintyy siis myös vähemmän koulutusta vaativissa ja enemmän ruumiilliseen työhön painottuvissa aloissa, eikä pelkästään asiakaspalvelualoilla tai johtajuus- ja asiantuntijatehtävissä.

Työuupumuksen ennuste

Mikäli työssä jaksamiseen ja työuupumukseen puututaan aktiivisesti, ei ole syytä olettaa, etteikö työuupumuksesta kärsivä pystyisi täysin kuntoutumaan uudelleen työympäristöönsä. Mikäli työuupumukseen liittyy tunnistettavia mielenterveydenhäiriöitä, kuten masennusta tai päihdeongelmaa, on hoito pitkällisempää jo monimutkaisempaa, mutta hyvällä hoitoon sitoutumisella voidaan saada aikaan hyvä lopputulos.

Toistuvat uupumusjaksot tai pitkittynyt oireilu ennustavat kuitenkin usein myöhemmin ilmeneviä vakavampia ongelmia, kuten vaikeaa masennusta, joten varhainen puuttuminen on työelämään liittyvissä ongelmissa ensiarvoisen tärkeää.

Lähteet:

Rovasalo A. Työuupumus, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

Henriksson M, Lönnqvist J, Työuupumus, Psykiatria, Duodecim Kustannus Oy 2017.

Työuupumus Suomessa - Terveys 2000 - tutkimuksen tuloksia. Lääkärilehti. 2004;59(43):4109–4113.

Räisänen K, Karila I. Miten työstressiä voi hallita? Aikakausikirja Duodecim. 2007;123(6):743–50.

ICD-10:

Z73.0 Työuupumus (burn-out)

Kommentoi »