Terve.fi

Masentuneen minuuden rakentaminen

Masentuneen minuuden rakentaminen
Vantaan terveyskeskuksen akuutin depression hoitomallin suunnittelussa on käytetty Vantaalla aiemmin tehtyä selvitystä terveyskeskuspotilaiden mielenterveysongelmista ja kansainvälisiä tutkimuksia masennuksen hoitokokeiluista. Hoitomallin tavoitteena on tarjota oikea-aikaisesti tehostettua masennuksen hoitoa.
Julkaistu: 27.6.2006

Riittävän varhain tarjottu hoito vähentää inhimillistä kärsimystä ja parantaa ihmisten elämänlaatua. Depression kroonistumisen ehkäisy ja työkyvyn nopea palauttaminen on myös yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti järkevää.

Keskeistä Vantaan mallissa on terveyskeskuksessa aloitettujen hoitojen seuranta, jotta varmistettaisiin masennuksesta toipuminen. Malli sopii lievien ja keskivaikeiden masennuspotilaiden hoitoon perusterveydenhuollossa.

Potilas tulee depressiohoitajan vastaanotolle lääkärin lähettämänä ja tapaamisia on 4-6. Aluksi kartoitetaan psykiatriset esitiedot, ajankohtainen ongelma ja oireet, sosiaalinen tukiverkosto, päihteiden käyttö ja toimintakyky sekä asetetaan potilaan kanssa tavoite hoidolle. Sopivan lääkityksen löytyminen on tärkeää. Lääkehoitoa seurataan joka käynnillä masennuksen syvyyttä mittaavaa Beckin depressioseulaa, BDI:tä apuna käyttäen.

Uskoa omiin voimiin vahvistetaan

Toivon vahvistaminen ja elävöittäminen on keskeinen osa masennuspotilaan hoitotyötä ja se mahdollistuu hoitajan ja potilaan avoimessa ja vastavuoroisessa kohtaamisessa. Potilaalle annetaan tietoa masennuksesta ja häntä autetaan löytämään keinoja masennusta ylläpitävien ongelmien ratkaisuun.

Potilaan uskoa omaan kykyyn selviytyä vahvistetaan, jotta masennus ei uusiutuisi.

Hoitosuhde depressiohoitajaan jatkuu noin kaksi vuotta, mikä osaltaan ehkäisee masennuksen uusiutumista. Depressiohoitajat ovat yhteistyössä keskenään ja vaihtavat kokemuksia säännöllisissä tapaamisissa. Kliininen työnohjaus konsultoivalta psykiatrilta ja yhteistyö terveyskeskuslääkäreiden kanssa mahdollistavat osaltaan depressiohoitajan työn toteutumisen ja tukevat työssä jaksamista.

Hoitomallin ja hoitotyön sisällön kehittäminen perustehtävän toteuttamisen rinnalla on jatkuvaa ja tekee työstä elävän ja mielenkiintoisen. Vaikka työmme on hoitaa depressiopotilaita, niin kuitenkin vastaanotolla on läsnä valoisuus ja toiveikkuus.

Mielenkiintoiseksi työn tekee tietoisesti aktiivinen työote. Potilaalle vahvistuu käsitys oman elämän hallinnasta ja sitä kautta myös mahdollisuus vaikuttaa masennuksesta toipumiseen.

“Pelastuin vaikka en edes tiennyt olevani hukkumaisillani”. (Naispotilas 2005.)

Lähde: Terveyden edistämisen keskus, Valtakunnalliset Päihdepäivät 2005

Kommentoi »