Kauneus

JSN:n langettava päätös 4.10.2023

Toimituksellisena sisältönä julkaistu blogi esitteli kosmetiikkatuotteita. Kirjoittajalla oli asiassa kaksoisrooli, sillä hän työskenteli myös samojen merkkien markkinoijana. Toimitus ei kertonut kirjoittajan kytköksistä lukijalle riittävästi.

5.10.2023 Terve.fi

Langettava päätös 8573/A/23

Terve.fi

Asia: piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Toimituksellisena sisältönä julkaistu blogi esitteli kosmetiikkatuotteita. Kirjoittajalla oli asiassa kaksoisrooli, sillä hän työskenteli myös samojen merkkien markkinoijana. Toimitus ei kertonut kirjoittajan kytköksistä lukijalle riittävästi.

Kantelu 2.5.2023

Kantelu kohdistuu verkkoportaali Terve.fi:n blogiosiossa julkaistuun Karkkipäivä-blogiin.

https://blogit.terve.fi/karkkipaiva

Kantelun mukaan merkittävä osa blogin artikkeleista liittyy sellaisten maahantuojien ja tuotemerkkien tuotteisiin, joille blogin kirjoittaja tekee töitä. Kantelija katsoo, että näiden tuotteiden testaamiset ja esille nostot eivät ole puolueettomia.

Kantelija siteeraa erästä blogitekstiä, jossa bloggaaja kertoo itsestään: ”Olen viimeiset neljä vuotta tehnyt töitä ensin osana Nordic Health Systems Oy:n ja sitten Transmeri Oy:n markkinointitiimiä, ja Transmeri on edelleen pääasiallinen toimeksiantajani. En kuitenkaan ole Transmeriin enää työsuhteessa, vaan toimin tiimissä freelancerina. Tämä sopii minulle paremmin, koska en asu pk-seudulla ja haluan tehdä vapaammin muitakin töitä. Transmerin lisäksi minulla on lukuisia muita pitkän linjan yhteistyökumppaneita kuten House of Organic, Biodelly, Dermosil, Korres ja Flow Cosmetics."

Kantelupäivänä kantelija on blogien etusivua vierittäessään laskenut, että sivulla on 50 nostoa, joista 43 vie Karkkipäivä-blogiin. Kantelija kysyy, onko kyseisen blogin nostaminen Terve.fi-blogien etusivulle monen julkaisun voimalla eettisesti läpinäkyvää ja sopivaa.

Neuvosto otti kantelun käsittelyyn Journalistin ohjeiden kohtien 16 ja 4 näkökulmasta sekä pyysi päätoimittajaa vastaamaan kanteluun myös mainonnan merkitsemistä käsittelevän JSN:n lausuman näkökulmasta. Myöhemmässä valmistelussa JO 4 rajattiin käsittelystä pois.

Neuvosto tarkastelee blogia sen vuodelta 2023 poimitun sisällön valossa. Neuvoston käsittelyn aikoihin blogi on ollut siirtymässä Terve.fi-sivuston blogiosiosta omaan verkko-osoitteeseensa.

Päätoimittajan vastaus 22.8.2023

Päätoimittaja Riitta Nykäsen mukaan Terve.fi on A-lehtien ylläpitämä sivusto, joka julkaisee 1) journalistista sisältöä sekä 2) Journalistin ohjeiden liitteen mukaista yleisön tuottamaa sisältöä. Sivuston aihepiirejä ovat hyvinvointi, mielen hyvinvointi, terveys, kauneus, psykologia ja ihmissuhteet.

Päätoimittajan tulkinnan mukaan Karkkipäivä-blogi on Journalistin ohjeiden liitteen mukaista yleisön tuottamaa sisältöä tiedotusvälineen ylläpitämällä verkkosivustolla, eikä sitä voi pitää toimituksellisena aineistona.

Päätoimittaja vetoaa Julkisen sanan neuvoston ratkaisuun 6623/AL/17, jonka ratkaisutekstissä mainitaan blogikirjoitusten olevan luonteeltaan mielipidekirjoituksia. Päätoimittaja tulkitsee, että niitä koskee yleisön tuottaman sisällön jälkikäteinen moderointi.

Päätoimittajan mukaan A-lehdet ei ole saanut blogin sisällöstä kantelijalta tai muulta yleisöltä yhtään huomautusta tai korjauspyyntöä. Mikäli yleisön tuottamassa sisällössä on asiavirheitä tai muuta huomautettavaa, A-lehdet korjaa virheet, puutteet, puutteelliset merkinnät tai muut huomautettavat seikat välittömästi niiden ilmettyä.

Päätoimittajan mukaan Terve.fin journalistinen toimitus ei laadi, tilaa, käsittele, valitse, korosta tai nosta journalistisen sisällön virtaan kantelussa mainittua sisältöä. Toimitus ei julkaise blogin sisältöä omissa nimissään toimituksellisissa kanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Toimitus ei missään yhteydessä nimitä yleisön tuottamaa sisältöä uutisiksi tai omiksi jutuikseen.

Sisällön erottumisesta päätoimittaja vastaa seuraavasti:

Yleisön tuottama sisältö esiintyy Terve.fi -sivustolla omassa osiossaan, terve.fi/blogit. Yleisön tuottaman sisällön osiolla on oma visuaalinen ilmeensä, typografiansa ja navigaationsa, joka eroaa toimituksellisesta sisällöstä. Kaikilla kävijäpoluilla yleisön tuottaman sisällön yhteydessä on merkintä BLOGI. Päätoimittaja katsoo, että yleisön tuottaman sisällön sijoittaminen erilliseen sivuston alaosioon, sen merkintä osion nimisanalla sekä journalistisesta sisällöstä poikkeavat typografia, fontit ja navigaatio erottavat osion toimituksellisesta aineistosta.

Kantelija kiinnittää huomiota siihen, että sivuston blogiosion sisältölistauksessa saman kirjoittajan tekstejä on useita allekkain. Päätoimittaja toteaa, että toimitus ei järjestä, suosittele, sijoittele tai nosta yleisön tuottaman sisällön blogikirjoituksia, vaan ne listautuvat julkaisuajankohdan mukaiseen aikajärjestykseen. Mikäli muuta yleisön tuottamaa sisältöä luodaan samana ajankohtana niukasti, saattaa kirjoitusten järjestys olla jossakin ajanhetkessä yksipuolinen.

Päätoimittaja korostaa, ettei yleisön tuottaman sisällön järjestys, listaus tai sisältö ole toimituksellinen teko tai päätös. Toimitus ei myöskään sijoittele journalistisen sisällön joukkoon yleisön tuottamaa sisältöä.

Kirjoittajan riippumattomuudesta ja hänen kytköstensä näkymisestä yleisölle päätoimittaja vastaa seuraavasti:

Kantelussa mainittu Karkkipäivä-blogin kirjoittaja käsittelee mielipidekirjoituksissaan lukuisia aiheita, muun muassa matkailua, ruokaa, hyvinvointia sekä kosmetiikkaa, ja kirjoittaja kirjoittaa myös kuluttajan testejä ja arvioita. Kirjoittaja kertoo näiden tekstiensä taustaksi avoimesti, näkyvästi ja pysyvällä sivulla omasta ammatillisesta suhteestaan yhteen kirjoitustensa aiheeseen, kosmetiikkaan: hän kertoo taustansa, työkokemuksensa, päättyneet työsuhteensa, nykyisen ammatillisen asemansa freelance-kouluttajana, sidonnaisuutensa ja kokemuksensa, jotta lukijat voivat arvioida hänen mielipidetekstejään mahdollisimman helposti ja avoimesti. Mikäli kirjoittajan ammatti kouluttajana liittyy kirjoituksen aiheeseen, hän mainitsee tämän myös jokaisen tekstin yhteydessä.

Päätoimittajaa pitää suotavana, että joukkoviestimen ylläpitämällä sivustolla myös yleisön tuottamassa sisällössä mielipidekirjoittaja kertoo sidonnaisuutensa avoimesti. Päätoimittaja katsoo, että tämä avoimuus nimenomaan antaa yleisölle mahdollisuuden arvioida mielipiteiden riippumattomuutta. Avoimuus edesauttaa myös ei-toimituksellisessa sisällössä Journalistin ohjeiden tavoitetta torjua piilomainonta (Journalistin ohjeiden kohta 16).

Päätoimittaja korostaa, että blogin kirjoittaja ei ole työ- tai toimeksiantosuhteessa A-lehtiin. Kyse ei ole journalistista, joka voisi käyttää asemaansa väärin Journalistin ohjeiden kohdan 4 vastaisesti.

Päätoimittaja katsoo, että kaupallisen yhteistyön ja mainonnan merkinnät Terve.fi-sivustolla noudattavat Julkisen sanan neuvoston mainonnan merkitsemistä koskevaa lausumaa ja sen kuvaamaa kaksiportaista mainonnan merkitsemistä. Terve.fi on sitoutunut torjumaan piilomainonnan Journalistin ohjeiden mukaisesti julkaisuissaan ja kaikilla julkaisualustoillaan.

Päätoimittajan mukaan Terve.fi käyttää Julkisen sanan neuvoston suosittelemaa kaksiportaista mainonnan merkitsemistapaa seuraavalla tavalla:

Mikäli yleisön tuottaman sisällön kirjoittaja saa käyttöönsä jonkin tuotteen tai tuotenäytteen omien suhteidensa kautta ja kirjoittaa tuotteesta kuluttajan mielipiteen, hän tekee blogitekstin alkuun A-lehtien ohjeistuksen mukaisesti merkinnän ”kaupallinen yhteistyö” sekä tuotteen antaneen yrityksen nimi/tuotemerkki. Päätoimittajan mukaan merkinnän typografia erottuu itse tekstistä ja sijoittuu tekstin alkuun siten, että lukija näkee merkinnän ennen kuin hän alkaa lukea mielipidetekstiä. Päätoimittajan tulkinnan mukaan merkintä noudattaa Julkisen sanan neuvoston lausumaa mainonnan merkitsemisestä.

Päätoimittajan mukaan kaikki A-lehtien mainostaja-asiakkailleen myymä sisältömarkkinointi merkitään sivustolla merkinnällä ”mainos” sekä mainostajan nimi. Merkintä näkyy vinjettinä mainossisällön yhteydessä kaikkialla, kaikissa sijainneissa, nostoissa ja listauksissa. Selvyyden vuoksi päätoimittaja toteaa, että Karkkipäivä-blogi, josta kantelussa on kyse, käyttää merkintää ”kaupallinen yhteistyö” sekä tuotelahjan antaneen yrityksen nimi. Päätoimittajan mukaan ne eivät ole A-lehtien mainostaja-asiakkailleen myymää mainontaa, eivätkä blogitekstit ole päätoimittajan tulkinnan mukaan toimituksellista sisältöä.

Päätoimittaja toteaa, että A-lehdet ottaa kantelun ja sen päätymisen Julkisen sanan neuvoston käsittelyyn vakavasti. Päätoimittaja kertoo käyneensä läpi Karkkipäivä-blogin merkinnät kaupallisista yhteistöistä havaitsematta niissä puutteita.

Päätoimittaja korostaa kuitenkin, että hänen tulkintansa mukaan Journalistin ohjeiden liitteen mukaan yleisön tuottamaa sisältöä tiedotusvälineiden ylläpitämillä verkkosivuilla ei pidetä toimituksellisena aineistona. Näin ollen yleisön tuottamien blogikirjoitusten arviointi Journalistin ohjeiden kohtien 4 tai 16 mukaisesti ei päätoimittajan mielestä ole perusteltua. Koska päätoimittajan mukaan kyse ei ole toimituksellisesta sisällöstä tai A-lehtien myymästä mainonnasta, ja koska blogin kaupallinen sisältö on selvästi merkitty (kaupallinen yhteistyö ja mainostaja/tuotemerkki), ja koska yleisön tuottama sisältö on muutoinkin erotettu journalistisesta sisällöstä omaksi osiokseen Terve.fi-sivustolla, A-lehdet ei ole päätoimittajan mukaan rikkonut lausumaa mainonnan merkitsemisestä tai Journalistin ohjeiden liitettä yleisön tuottamasta aineistosta.

Yllämainituin perustein päätoimittaja pitää kantelua aiheettomana.

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Liite Journalistin ohjeisiin: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla

Lausuma medialle mainonnan merkitsemisestä 2015

Terve.fi-verkkomedia julkaisi blogiosiossaan toimituksen ulkopuolisen kirjoittajan blogia, joka keskittyi muun muassa kosmetiikkaan. Blogin kirjoittaja kertoi bloginsa taustatiedoissa tekevänsä sisällöntuottajan töitä yritykselle, joka tuo maahan kosmetiikkaa. Yrityksen edustamia tuotteita käsiteltiin blogissa usein.

Julkisen sanan neuvosto on aiemmissa ratkaisuissaan rinnastanut toimitusten ulkopuolisten kirjoittajien blogit mielipidekirjoituksiin, jotka ovat toimituksellista aineistoa ja joiden tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin. Poikkeuksen ovat muodostaneet sellaiset tiedotusvälineiden ylläpitämät avoimet blogialustat, joihin ei liity toimituksellisia valintoja ja jotka erottuvat selvästi toimituksellisesta sisällöstä. Niitä sääntelee Journalistin ohjeiden liite.

Neuvosto toteaa, että kyseinen blogi näyttäytyi Terve.fi-blogisivuilla toimituksellisesti valikoituneena ja korostettuna sisältönä, ja Journalistin ohjeiden vaatimus piilomainonnan torjumisesta koskee myös sitä.

Päätoimittajan mukaan blogitekstit oli A-lehtien ohjeistuksesta merkitty kaupalliseksi yhteistyöksi silloin, kun kirjoittaja oli saanut yhteistyökumppaneilta käyttöönsä tuotteita kirjoittaakseen niistä kuluttajan mielipiteen. Neuvosto katsoo, että kirjoittajan kytköstä monien hänen käsittelemiensä tuotemerkkien maahantuojaan ei usein kuitenkaan tuotu riittävän näkyvästi lukijoiden tietoon. Käytännössä Terve.fi:n lukija ei saanut tietää, mitä tuotemerkkejä kirjoittajan toimeksiantaja edusti, eikä lukija pystynyt arvioimaan kytköksen vaikutusta kirjoittajan valintoihin. Tämä puute hämärsi markkinoinnin ja toimituksellisen aineiston rajaa ja oli omiaan vaarantamaan yleisön luottamuksen tiedonvälityksen riippumattomuuteen. Vastuu huolehtia kytkösten läpinäkyvyydestä oli viime kädessä Terve.fi:llä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Terve.fi on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty:

4.10.2023

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Marja Keskitalo, Paula Liesmäki, Anssi Marttinen, Minna McGill, Valpuri Mäkinen, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Henrik Rydenfelt, Asta Tenhunen, Marjukka Vainio-Rossi ja Erja Yläjärvi.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi