Terve.fi

Avustukset ja tukirahat

Avustukset ja tukirahat

Ajankohtaiset tiedot Kelan maksamista avustuksista ja tukirahoista.
Teksti Terve Media Oy
Mainos

Sairausajan päiväraha

Osasairauspäiväraha

Kuntoutusraha

Eläkkeeseen maksettavia lisiä

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Erityishoitoraha lapsen vanhemmille

Lasten kotihoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki

Äitiys- ja vanhempainraha

Isyysraha

Lapsilisä

Sairausajan päiväraha 2016

Oikeus

Sairauspäivärahaa voi saada Suomessa asuva, omassa tai toisen työssä oleva, 16 – 67-vuotias sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella. Oikeus päättyy viimeistään 68 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Omavastuuaika

Sairastumispäivän lisäksi 9 seuraavaa arkipäivää (sunnuntaita ei lueta omavastuupäiväksi). Jos työkyvyttömyys alkaa uudelleen 30 päivän sisällä edellisestä sairauspäivärahakaudesta, voidaan päivärahaa maksaa jo seuraavasta arkipäivästä. YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivän lisäksi kolme seuraavaa arkipäivää.

Kesto

Enintään 300 arkipäivää. Tähän enimmäisaikaan lasketaan yleensä myös työkyvyttömyyttä edeltäneiltä kahdelta vuodelta kaikki ne päivät, joilta hakijalla on ollut oikeus Kelan sairauspäivärahaan.

Hakeminen

Kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan saada. Näin haet sairauspäivärahaa. 

Määrä

Riippuu hakijan työtuloista tai yrittäjän YEL/MYEL-vuosityötulosta.

 • Hakija voi esittää kuuden kuukauden tulot ennen sairastumista (oltava 20 % suuremmat kuin verotuksessa todetut tulot).
 • Vähimmäismäärä 23,93 €/arkipäivä.
 • Työtön: vähintään 86 % työttömyyspäivärahan määrästä.
 • Työelämävalmennus työllistämistuella: vähintään 86 % työllistämistuen määrästä.
 • Opintotuen saaja: jos olet saanut opintorahaa 4 kk aikana, ennen kuin työkyvyttömyytesi alkoi, päivärahasi on vähintään opintorahan suuruinen.
 • Kuntoutusrahan saaja: vähintään kuntoutusrahan suuruinen ilman korotuksia.

Kokeile Kelan laskuria, jolla voit laskea sairauspäivärahan määrän.

Verollisuus

Verollista tuloa.

Osasairauspäiväraha

Oikeus

Osasairauspäiväraha on tarkoitettu työkyvyttömälle, 16 – 67-vuotiaalle työntekijälle tai yrittäjälle. 

Osasairauspäivärahan tarkoitus on helpottaa työhön paluuta pitkän sairausloman jälkeen. Kokoaikaisessa työsuhteessa oleva voi sopia työnantajansa kanssa työhön paluusta osa-aikaisesti. Tältä ajalta hän saa Kelan maksamaa osasairauspäivärahaa.

Kesto

Tukea maksetaan vähintään kahdelta viikolta ja enintään 120 arkipäivää. Enimmäisaikaan lasketaan kaikki osasairauspäivärahapäivät viimeiseltä kahdelta vuodelta. Mikäli hakijan osasairauspäivärahaoikeuden enimmäisaika tulee täyteen, voi hän saada päivärahaa saman sairauden vuoksi uudelleen vasta kun hän on ollut työkykyinen vuoden ajan.

Hakeminen

Hakuaika on 2 kuukautta takautuvasti. Hakemuslomake SV 8

Määrä

Osasairauspäivärahan suuruus on puolet sitä edeltäneestä sairauspäivärahasta. Osasairauspäivärahasta vähennetään muut mahdolliset saman työkyvyttömyyden perusteella maksettavat ansionmenetyskorvaukset.

Kuntoutusraha 2016

Oikeus

Oikeus on Suomessa asuvalla 16 – 67-vuotiaalla, joka kuntoutuksen takia on estynyt tekemästä omaa tai toisten työtä.

Omavastuuaika

 • Kuntoutuksen alkamispäivän lisäksi 9 seuraavaa arkipäivää tai
 • ei lainkaan, kun kuntoutuja sai ennen kuntoutuksen alkua sairasvakutuuslainmukaista päivärahaa, työttömyysturvaa tai koulutustukea, tai
 • alkamispäivä, kun kyseessä on:

- kuntoutustarpeen tai mahdollisuuksien selvittäminen

enintään 12 arkipäivää kestävä sopeutumisvalmennus / perhekuntoutus

- yksilökohtainen kuntoutus, kesto enintään 18 arkipäivää

- kuntoutuksen jatkuminen 30 päivän kuluessa tai

 • 30 päivää, kun kuntoutuja sai ennen kuntoutuksen alkua ansioeläke- tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyys-, yksilöllistä varhais- tai työttömyyseläkettä taikka sukupolvenvaihdoseläkettä.

Kesto

Kuntoutukseen osallistumisen ajalta arkipäiviltä. Täyttä kuntoutusrahaa vasten kuntoutuspäivän tulee kestää vähintään 4 tuntia tai muulla tavalla estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.

Hakeminen

4 kuukauden kuluessa siitä, kun oikeus kuntoutusrahaan on syntynyt

Määrä

Mikäli kuntoutus estää kokonaan ansiotyön, hakija on oikeutettu kuntoutusrahaan. Jos työaikaa on lyhennetty 40 % normaalista päiväkohtaisesta työajasta, hakija on oikeutettu osakuntoutusrahaan. Jos työaikaa ei ole lyhennetty tai lyhennys on vähemmän kuin 40 %, hakija ei ole oikeutettu kuntoutusrahaan tai osakuntoutusrahaan.

Kuntoutusrahan määrä riippuu hakijan työtuloista. Arvioi määrä Kelan laskurilla.

Verollisuus

Verollista tuloa.

Eläkkeeseen maksettavia lisiä

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen avulla Kela tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus.

Hoitotukea voidaan maksaa Suomessa asuvalle hakijalle hänen hoitonsa ja palvelustensa sekä erityiskustannustensa korvaamiseksi, kun hän on

 • 65 vuotta täyttänyt tai
 • alle 65-vuotias eläkkeensaaja, joka saa työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, työeläkettä vanhuseläkkeenä tai yksilöllistä varhaiseläkettä joko kansaneläkkeenä tai ansioeläkkeenä tai
 • alle 65-vuotias maahanmuuttajan erityistuen saaja.

Hoitotukea ei makseta hakijalle, joka saa osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä, työttömyyseläkettä tai lakisääteistä avuttomuus- tai haittalisää saman vamman tai sairauden perusteella. Sitä ei myöskään makseta alle 65-vuotiaalle työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä saavalle, ellei vanhuuseläke ole alkanut suoraan työkyvyttömyyseläkkeen jatkoksi.

Kela myöntää hoitotuen vain silloin, kun hakijan toimintakyky on heikentynyt ainakin vuoden ajaksi. Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa, että hakijan kyky huolehtia itsestään ja toiminnoistaan on sairauden tai vamman johdosta vaikeutunut. Se ei tarkoita samaa kuin työkyvyn heikentyminen, vaan se on sellaisten hakijan toimintojen heikkenemistä, joita hän tarvitsee jokapäiväisessä elämässä.

Määrä (2016)

Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen suuruusluokkaan porrastettuna hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Tulot tai varallisuus eivät vaikuta tuen saamiseen tai sen suuruuteen.

 • Perushoitotuki 62,25 €/kk
 • Korotettu hoitotuki 154,96 €/kk
 • Ylin hoitotuki 327,67 €/kk

Verollisuus

Verotonta tuloa.

Jos hoitotuen saaja on asunut 16 vuotta täytettyään ulkomailla, hoitotuen määrä suhteutetaan Suomessa asuttuun aikaan samalla tavalla kuin kansaneläkkeen määrä.

Hoitotukea tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki 2016

Oikeus

Suomessa asuvalla 16-64-vuotias vammaisella, joka ei saa kansaneläkelain tai ansioeläkelakien mukaista

 • Kuntoutustukea
 • Työkyvyttömyyseläkettä
 • Yksilöllistä varhaiseläkettä.
 • Ulkomailta saatavaa vammaistukeen rinnastettavaa etuutta
 • Avuttomuuden tai haitan perusteella korvausta tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- tai sotilasvammalain mukaisesti.

Voidaan maksaa myös 65 vuotta täyttäneelle henkilölle, jos hän ei saa vanhuseläkettä.

Vammaistuki jaetaan tuen suuruuden perusteella kolmeen luokkaan

 • Perusvammaistukea (92,94 e/kk) voi saada hakija, jolle sairaus tai vamma aiheuttaa olennaista haittaa ja jatkuvia erityiskustannuksia.
 • Korotetun vammaistuen (216,87 e/kk) voi saada hakija, jolle sairaus tai vamma aiheuttaa huomattavaa haittaa tai huomattavia erityiskustannuksia.
 • Ylimpään vammaistukeen (420,51 e/kk) on oikeutettu vaikeasti vammainen hakija. Tämän tuen voi saada myös sellainen hakija, joka tarvitsee päivittäin paljon toisen henkilön apua henkilökohtaisissa toiminnoissaan tai jolla on sairauden tai vamman takia erittäin huomattavia erityiskustannuksia.

Verollisuus

Verotonta tuloa.

Hakeminen

Vammaistukea haetaan Kelan toimistosta hakemuslomakkeella EV256. Jos hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan lisälausuntoja, Kela maksaa ne. Tarvittaessa mukaan liitetään myös kuitit hakijan erityiskustannuksista. Tukea maksetaan takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki 2016

Oikeus

Suomessa asuvalla alle 16-vuotiaalla vammaisella ja pitkäaikaisesti (6 kk) sairaalla lapsella, jonka hoidosta mahdollisesti aiheutuu vanhemmille erityistä taloudellista tai muuta rasitusta.

 • Korotettua vammaistukea maksetaan silloin, kun lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuva rasitus on huomattavan suuri.
 • Ylintä vammaistukea maksetaan silloin, kun lapsen hoidon ja kuntoutuksen aiheuttama rasitus on erittäin suuri.

Määrä (2016)

Tuki on porrastettu kolmeen ryhmään:

 • Perusvammaistuki 92,94 €/kk
 • Korotettu vammaistuki 216,87 €/kk
 • Ylin vammaistuki 420,51 €/kk

Hakeminen

Hoitotuki myönnetään siitä alkaen, kun lapsi on siihen oikeutettu. Hakuaika on enintään puoli vuotta takautuvasti.

Verollisuus

Veroton etuus.

Erityishoitoraha lapsen vanhemmille 2016

Oikeus

Lapsen vanhempi voi hakea Kelasta erityishoitorahaa, jos hän:

 • Osallistuu alle 7-vuotiaan lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan tai erityishuoltopiirin poliklinikalla tai kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla ja jos lasta hoitava lääkäri pitää vanhemman osallistumista hoitoon tai kuntoutukseen tarpeellisena.
 • Erityishoitorahaa voi saada myös 7 – 15-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsen sairaala- tai poliklinikkahoitoon tai kuntoutuksen osallistumisen ajalta tai
 • Alle 16-vuotiaan vaikeasti sairaan lapsen kotihoidon ajalta, kun kotihoito liittyy lapsen sairaalahoitoon tai sairaalan poliklinikkahoitoon.
 • Erityishoitorahaa voi hakea myös, kun osallistuu avio- tai avopuolisonsa lapsen sekä ottolapsen tai kasvattilapsen hoitoon tai kuntoutukseen.

Edellytys

Äiti tai isä on estynyt tekemästä työtään eikä saa poissaolon ajalta palkkaa.

Kesto

Yleensä enintään 60 arkipäivää/lapsi. Kestoa voidaan jatkaa lääkärin arvion perusteella, ei kuitenkaan yleensä yli 90 arkipäivää.

Määrä

Erityishoitorahan määrä lasketaan samoin kuin sairauspäivärahan määrä, eli yleensä verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan.

Hakeminen

Erityishoitorahaa voi hakea 4 kuukautta takautuvasti.

Verollisuus

Verollista tuloa.

Lasten kotihoidon tuki 2016

Oikeus

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti).

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisä sen sijaan maksetaan vain yhdestä lapsesta, ja sen saaminen ja määrä riippuvat perheen tuloista. Kotihoidon tukeen kuuluu myös mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen. 

Määrä (2016)

Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 182,64 €/kk. Laske laskurilla määrä.

Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen:

 • yhdestä alle 3-vuotiaasta 341,27 €/kk 
 • muista alle 3-vuotiaista kustakin 102,17 €/kk
 • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä 65,65 €/kk

Tulorajat

Hoitolisään vaikuttavat perheen kuukausitulot ja perheen koko, jota määrättäessä otetaan huomioon vanhemmat ja enintään kaksi lasta, jotka ovat valintaoikeuden piirissä (joista ei siis enää makseta vanhempainrahaa mutta jotka eivät ole siirtyneet normaalin oppivelvollisuuden mukaan peruskouluun). Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyviä tulorajoja.

Lasten kotihoidon tuen hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon mukaan seuraavasti:

Perheen koko

Tuloraja

Vähennys-

prosentti

Tulot, joilla ei saa

kotihoidon tuen hoitolisää

2 henkilöä

1 160 €/kk

11,5

2 748,14 €/kk

3 henkilöä

1 430  €/kk

9,4

3 372,93 €/kk

4 henkilöä

1 700 €/kk

7,9

4 011,84 €/kk

Tuloina otetaan huomioon samat perheen tulot kuin kunnan päivähoitomaksuja määrättäessä.

Hakeminen

Lasten kotihoidon tukea haetaan Kelasta lomakkeella WH 1 , Lasten kotihoidon tuen/Lasten yksityisen hoidon tuen hakemus. Takautuva hakuaika on kuusi kuukautta. Oikeus tukeen voi alkaa heti vanhempainrahakauden tai sen jälkeisen isyysrahakauden päättymistä seuraavasta arkipäivästä alkaen.

Verollisuus

Verollista tuloa.

Yksityisen hoidon tuki 2016

Oikeus

Yksityisen hoidon tukea maksetaan Suomessa asuvan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta lapsesta vanhempainrahan päättymisestä alkaen. Tuki päättyy, kun lapsi siirtyy kunnalliseen päivähoitoon tai normaalin oppivelvollisuuden mukaan kouluun.

Valinta

Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, vanhemmat voivat vaihtoehtoisesti valita joko lasten kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen. Jos perheelle myönnetään kotihoidon tuki esim. nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta, perhe ei voi saada yksityisen hoidon tukea muistakaan lapsista.

Hoidon tuottaja voi olla

 •  Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa.
 •  Yksityinen henkilö, joka on tehnyt vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta. Hoitaja ei kuitenkaan saa olla saman perheen jäsen.

Määrä (2016)

 • Yksityisen hoidon tuen hoitoraha 173,74 €/lapsi/kk
 • Alennettu hoitoraja esikouluikäisestä 63,96 €/lapsi/kk
 • Tulosidonnainen hoitolisä enintään 146,11 €/lapsi/kk
 • mahdollinen kuntalisä

Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Hoitolisä maksetaan täysimääräisenä, jos perheen kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan määräytyviä tulorajoja. Tulorajan ylittävä tulo vähentää hoitolisän täyttä määrää taulukon vähennysprosentin verran.

Lasten yksityisen hoidon tuen hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon mukaan seuraavasti:

Perheen koko

Tuloraja

Vähennys-

prosentti

Tulot, joilla ei saa

kotihoidon tuen hoitolisää

2 henkilöä

1 160 €/kk

11,5

2 430,48 euroa/kk

3 henkilöä

1 430 €/kk

9,4

2 984,31 euroa/kk

4 henkilöä

1 700 €/kk

7,9

3 549,44 euroa/kk

Tulorajaa määrättäessä perheen koossa otetaan huomioon vanhemmat ja enintään kaksi lasta, jotka ovat valintaoikeuden piirissä. Tuloina otetaan huomioon samat perheen tulot kuin kunnan päivähoitomaksuja määrättäessä. Vanhempainpäiväraha luetaan kokonaan tuloksi hoitolisässä, mutta se ei vähennä hoitorahan määrää.

Maksaminen

Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan hoidon tuottajalle eli yksityiselle hoitajalle tai päiväkodille.

Hakeminen

Yksityisen kotihoidon tukea voi hakea 6 kuukautta takautuvasti.

Verollisuus

Tuki verotetaan hoidon tuottajan tulona.

Äitiys- ja vanhempainraha

Oikeus

Äitiysvapaa alkaa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Jäät äitiysvapaalle viimeistään 30 arkipäivää (n. 5 viikkoa) ennen laskettua aikaa. Voit halutessasi jäädä jo aikaisemmin, aikaisintaan 50 arkipäivää (reilu 2 kk) ennen laskettua aikaa. Saat itse valita, milloin äitiysvapaasi aloitat. Vapaan alkaessa Kelasta voi hakea äitiysrahaa.

Kesto

Äitiysraha

105 arkipäivää. Alkaa 50-30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Erityisäitiysrahaa maksetaan raskauden alusta lähtien, jos vaaratekijää ei voida poistaa.

Vanhempainraha

Alkaa välittömästi äitiysrahakauden jälkeen. Määräytyy samalla kertaa syntyvien ja vanhempainrahakauden alkaessa elossa olevien lasten lukumäärän mukaan siten, että yhdestä lapsesta se on 158 arkipäivää ja jokaisesta seuraavasta 60 arkipäivää lisää. Vanhempainrahaa voi saada myös osittaisena silloin, kun molemmat vanhemmat tekevät osa-aikatyötä.

Määrä (2016)

Riippuu hakijan työtuloista (lasketaan vuonna 2016 pääsääntöisesti vuoden 2014 verotettavan työtulon perusteella) tai yrittäjän YEL/MYEL-vakuutuksen vuosityötulosta, kuitenkin vähintään 23,93 €/päivä. Työskentelypäiviltä ja opiskelijalle opintorahan ajalta äitiys- ja vanhempainraha on vähimmäismääräinen.

Voit laskea Kelan laskureilla korvauksesi määrän.

Hakeminen

Äitiysraha

Haetaan viimeistään kahta kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Erityisäitiysrahaa haetaan viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan saada.

Vanhempainraha

Äiti tai isä hakee kuukautta ennen sitä päivää, josta se halutaan saada. Hakemukseen kummankin vanhemman allekirjoitus.

Verollisuus

Verollista tuloa.

Isänvapaat

Oikeus

Suomessa vakuutetulla isällä on oikeus pitää lapsen syntymän jälkeen isyysvapaan joka on enintään 9 viikkoa eli 54 arkipäivää tai 3 viikon isyysvapaan ja isäkuukauden.

Vanheimpanvapaan, joka on äidin äitiysloman jälkeen.

Hoitovapaan, joka on vanhempainvapaan jälkeen.

Osittaisen hoitovapaan, jos isä palaa töihin osa-aikaisesti.

Isyysvapaan kesto

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Voit pitää isyysvapaastasi enintään 18 arkipäivää eli noin 3 viikkoa lapsen syntymän jälkeen samaan aikaan kuin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Tämän jakson voi jakaa enintään 4 jaksoon. Voit siis olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa valintasi mukaan 1-18 arkipäivää.

Loput isyysrahapäivät voit pitää vanhempainrahan jälkeen. Tämän jakson voi jakaa enintään 2 jaksoon.

Määrä

Tarkasta määrä Kelan sivuilta.

Hakeminen

Hae isyysrahaa verkossa tai täyttämällä vanhempainetusshakemuksen SV 29a

Verollisuus

Verollista tuloa.

Lapsilisä

Oikeus

Suomessa asuvasta lapsesta maksetaan lapsilisää 17 vuoden ikään saakka.

Määrä (2016)

Lapsilisän määrä on porrastettu perheen lapsiluvun mukaan:

1. lapsi 95,75 €

2. lapsi 105,80 €

3. lapsi 135,01 €

4. lapsi 154,64 €

jokaisesta seuraavasta lapsesta 174,27 €.

Yksinhuoltajille maksetaan lapsilisään jokaisesta lapsesta korotus, joka vuonna 2016 on 48,55 € lasta kohden.

Hakeminen

Lapsilisän saaja voi olla lapsen äiti tai isä, lapsen muu huoltaja tai poikkeuksellisesti 15 vuotta täyttänyt lapsi itse. Lapsilisää voidaan maksaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta.

Haetaan verkossa tai lapsilisähakemuksella LL1

Verollisuus

Verotonta tuloa.

Julkaistu: 26.11.2013