Käyttöehdot

1. Yleistä

Tämä käyttäjäsopimus sisältää Oma Terveys Oy:n (jatkossa Oma Terveys tai Terve Media) ja CorGroup -konsernin yritysten palveluiden käyttöä koskevat ehdot, joihin Käyttäjä sitoutuu rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi. Palvelu voi sisältää joko maksuttomia tai maksullisia osioita. Palvelun maksullisista osioista käytetään näissä ehdoissa termiä "Maksullinen palvelu". Käyttäjä hyväksyy palveluun liittyessään, että hänelle voidaan lähettää markkinointiviestintää.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Oma Terveys vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Oma Terveydellä ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Oma Terveydellä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Oma Terveydellä on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen asiakkaille osittain tai kokonaan. Mikäli Oma Terveys lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Maksullisen palvelun ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Käyttäjä vastaa palveluiden käytöstä johtuvista mahdollisista tietoliikenneyhteyksistä. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Oma Terveys Oy tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

3. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

3.1 Oma Terveys luovuttaa Käyttäjälle Sopimuksen voimassaoloajaksi oikeuden käyttää Palvelua Sopimuksen osalta lisäksi sen tilausehtojen mukaisesti (jäljempänä "Käyttöoikeus").

3.2 Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Oma Terveys ja/tai Yhteistyökumppaneille.

3.3 Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Palvelun yritystilaajalla on oikeus hyödyntää Palvelua yrityksen sisäisessä, yksityiseen käyttöön verrattavassa ammatillisessa käytössä. Käyttäjä ja yritystilaaja eivät saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Oma Terveyden kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta sisällön laajemmasta käyttöoikeudesta (public domain-, shareware-aineisto). Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Oma Terveyden ja/tai Yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Oma Terveyden Käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa.

3.4 Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

3.5 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Oma Terveydelle, muille Käyttäjille tai kolmansille.

3.6 Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palvelussa julkaistavaksi lähettämä aineisto sekä tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat lain ja hyvän tavan mukaisia eivätkä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

3.7 Käyttäjä vastaa kaikesta Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Oma Terveydelle, muille Käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

3.8 Käyttäjä on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Oma Terveydelle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen toimisto [@] tervemedia.fi. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Oma Terveydelle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun. Käyttäjä on korvausvelvollinen Oma Terveydelle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3.9 Käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Oma Terveydelle tai sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Oma Terveydelle tai kolmannelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. Mikäli käyttäjä toimittaa palveluun teksti-, kuva- tai videomateriaalia, asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Keskustelupalstalle tai vastaavaan palveluun toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Oma Terveys ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Oma Terveydellä on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta asiakkaan palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali.

Kirjoittaja myöntää Oma Terveydelle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle.

Keskustelupalstalla ja siihen verrattavissa palveluissa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Oma Terveys ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Terve Medialla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

4. Vastuu sisällöstä

4.1 Oma Terveys ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Oma Terveys vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun ylläpitämiseen, mutta ei vastaa Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista.

4.2 Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa (linkit, hyperlinkit jne.) myös Yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamaa aineistoa, tuotteita ja palveluita, joista vastaa kukin Yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai Käyttäjä yksin. Yhteistyökumppaneilta, muilta kolmansilta tahoilta ja/tai Käyttäjiltä saatu aineisto julkaistaan osittain siinä muodossa kuin se on Oma Terveydelle toimitettu. Terve Media ei vastaa Yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamasta aineistosta, tuotteista ja palveluista eikä välitä niitä koskevia sopimuksia.

4.3 Palvelu tarkistetaan säännöllisesti haitallisten ohjelmistojen sekä muiden toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Oma Terveys ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi, eikä vastaa sen käytöstä Käyttäjän tietokonejärjestelmälle (hardware, software) tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (virukset, tietovarkaudet yms.).

4.4 Oma Terveydellä ja Yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, saatavuutta ja toimintaa. Maksullisen Palvelun osalta olennaisia muutoksia voidaan tehdä Palvelun kehittämiseksi, toimituksellisesta, taloudellisesta tai muusta hyväksyttävästä syystä. Ilmaispalveluita voidaan muuttaa rajoituksetta.

4.5 Oma Terveydellä ja Yhteistyökumppaneilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla julkaisematta Käyttäjän Palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa (esim. keskusteluryhmät). Käyttäjä myöntää Oma Terveydelle ja Yhteistyökumppaneille oikeuden uudelleen käyttää, kopioida, muuttaa ja saattaa yleisön saataviin Palvelussa julkaistavaksi lähetettyä aineistoa.

4.6 Miltään osin yllä olevaa rajoittamatta, Oma Terveys ei vastaa kolmannen osapuolen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja -häiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen (virus, madot jne.) taikka Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden virheellisen sisällön tai toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista. Oma Terveys ei vastaa Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Oma Terveyden vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu Käyttäjän viimeisen kuuden (6) kuukauden ajalta Palvelun käytöstä suorittamien maksujen palauttamiseen. Välittömiä vahinkoja koskeva vastuunrajoitus ei koske tahallisesti aiheutettuja vahinkoja.

5. Henkilötietojen käyttö

5.1 Käyttäjän rekisteröityessä antamat henkilötiedot kerätään TerveTunnus -asiakasrekisteriin (jäljempänä " Henkilörekisteri"). 

5.2 Henkilörekisteriä käytetään yksin ja yhdessä muiden Cor Group -konsernin henkilörekistereiden kanssa Oma Terveyden ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon; Oma Terveyden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä Oma Terveyden ja sen asiakkaiden mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Oma Terveydellä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten. Tarkastusoikeutta ja kieltoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

5.3. Sivustolla on käytössä Google Analyticsin kohderyhmätieto- ja aihepiiriraportointi, jossa Googlen aihepiiriin perustuvasta mainonnasta saatuja tietoja tai kolmannen osapuolen yleisötietoja (kuten ikä, sukupuoli ja aihepiirit) käytetään sisällön kehittämiseen ja raportoinnissa mainostajille.

Rekisteriseloste

5.3 Arkaluontoiset tiedot

Terve Media ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

5.4 Privacy policy

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi ja Asiakkaiden tietoturvan parantamiseksi Asiakkaan tietokoneelle siirretään ajoittain ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä kerätään tietoja siitä:

  • Mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin
  • Mitä selainta käytät
  • Näyttösi resoluution tiedot
  • Käyttöjärjestelmäsi tiedot
  • Miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen (Oma Terveyden hallussa oleva internet -osoite)
  • Mikä on tietokoneesi IP -osoite (Internet protocol address), joka kertoo, mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan

Tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen Asiakkaita paremmin palvelevaksi. Lisäksi saatua tilastollista tietoa hyödynnetään Palvelun kävijämäärien seurannassa Oma Terveyden ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Lisätietoa.

5.5 Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Oma Terveys pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

6. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Oma Terveys pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Maksullinen palvelu keskeytyy Oma Terveydestä johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Oma Terveyden asiakaspalveluun. Oma Terveys pidentää Maksullisen palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Oma Terveydellä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Oma Terveys edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja. Oma Terveydellä ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä eikä Oma Terveys korvaa Asiakkaalle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

7. Käyttöehtojen ja tilausehtojen muutokset

Oma Terveydellä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko Sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

Oma Terveydellä on oikeus siirtää Sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja osana siirrettävää liiketoimintaa myös kolmannelle taholle.

8. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Oma Terveydestä tai sen Yhteistyökumppaneista taikka alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Oma Terveyden noudattamasta tämän Sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Päivämäärä

15.11.2014