Keuhkojen toimintakokeet

Spirometri

Spirometria

PEF-mittari

PEF-vuorokausiseuranta

Keuhkoputkien supistusherkkyyden tutkiminen

Uloshengityksen typpioksidin mittaaminen

Juoksurasitus

Spiroergometria

Keuhkoputken tähystys koepaloineen

Tietokonekuvaus 

Spirometri

Spirometrilla (tulee kreikan kielen sanoista hengittää ja mitata, latinaksi spiro ja metor) voidaan arvioida kuinka paljon ilmaa voit hengittää ulos ja kuinka nopeasti pystyt keuhkosi tyhjentämään. Toinen tärkeä toimintakoe on ulospuhalluksen huippuvirtauksen mittaava ns. PEF-mittaus (peak expiratory flow), jolla pystytään arvioimaan maksiminopeutta, jolla ilma virtaa ulos keuhkoistasi.

Spirometria

Spirometria on kivuton ja nopea tutkimusmenetelmä. Tutkimuslaite on kuitenkin kallis investointi ja sen huolto ja luotettava toiminta vaatii merkittävää teknisen henkilökunnan tukea ja edelleen laitteiston käyttö ja tulosten luotettava tulkinta vaatii erityistä perehtymistä asiaan ja jatkuvaa harjaantumista.

Spirometriatutkimuksessa tutkittava vetää keuhkoihinsa ilmaa niin paljon kuin mahdollista ja tyhjentää sitten nopeasti ja voimakkaasti kaiken mahdollisen ulostulevan ilman viimeistä milliä myöten spirometriin kiinnittyvään putkeen. Puhallus toistetaan yleensä kolme kertaa ja paras kolmesta tuloksesta on spirometriatulos. Tutkimuksen teknisen onnistumisen hyväksymiskriteerinä pidetään eri puhalluskertojen riittävän samantasoista tulosta. Kahden parhaan välillä ei saisi olla yli neljän prosentin eroa.

Spirometri tulostaa puhalluksista kahtena tärkeimpänä ns. FVC- ja FEV1-arvon. FVC (nopea vitaalikapasiteetti) kuvaa maksimi ilmamäärää, jonka pystyt maksimaalisella ponnistuksella keuhkoistasi ulos hengittämään. FVC- arvo kertoo keuhkojen koosta eli tilavuudesta, keuhkokudoksen elastisuudesta ja mahdollisesta ilman jäämisestä poikkeavassa määrin keuhkoon. FEV1 (uloshengityksen sekuntikapasiteetti) on maksimaalinen uloshengitetty ilmamäärä ensimmäisen sekunnin aikana. Sekuntikapasiteetti kuvaa parhaiten nopeutta, jolla kykenet pakottamaan ilman ulos keuhkoistasi.

Testituloksia verrataan ikäsi, kokosi ja sukupuolesi mukaisiin normaaliarvoihin ja mikäli normaaliin vitaalikapasiteettiin liittyy alentunut sekuntikapasiteetti, tulos viittaa sellaisenaan astmaan. Samankaltainen löydös liittyy tyypillisesti keuhkoahtaumatautiin (COPD), mutta ns. bronkodilaatiokokeella voidaan usein todeta tyypillinen vain astmaan liittyvä palautuva keuhkoputken ahtauma. Kokeessa annetaan puhallusten jälkeen hengitettävää keuhkoputkia laajentavaa lääkettä ja 15 minuutin kuluttua spirometriatutkimus uusitaan. Astmalle diagnostinen löydös on ahtauman paraneminen vähintään 15 prosenttia ja absoluuttisena arvona 200ml. Spirometri tulostaa puhalluksista myös monenlaisia muita arvoja, joita tulkinnassa voidaan hyödyntää. Erityisesti lievässä astmassa ja oireettomassa vaiheessa spirometriatulos voi olla täysin normaali.

PEF-mittariPEF-mittari

PEF-mittarin käyttö on halpaa ja tarjoaa tiettyjä etuja astman diagnostiikassa, koska se on helppo kuljettaa mukana. Mittaus on periaatteessa yksinkertainen, mutta oikeaa puhallustekniikkaa on tarkoin noudatettava, jotta tutkimukset voisivat olla luotettavia. Tekniikassa on tärkeää puhaltaa ryhdikkäästi ja keuhkot tyhjennetään maksimaalisen sisäänhengityksen jälkeen maksimaalisella voimalla, mutta puhalluksen kestoksi riittää yksi sekunti. Puhallukset tehdään aina kolmen sarjoissa ja ne ovat teknisesti hyväksyttäviä, jos kahden suurimman puhalluksen välillä ei ole yli 20 l/min eroa.

Mittari rekisteröi siis pelkästään uloshengityksen huippuvirtauksen ja sillä saadaan tietoa erityisesti suurten keuhkoputkien väljyydestä. PEF- arvo pienenee suurten keuhkoputkien ahtautuessa ja hengitysvoiman vähentyessä. Alentunut arvo verrattuna normaaliarvoihin ei sinänsä kerro syytä alhaiseen huippuvirtaukseen, mutta jos PEF-arvo paranee avaavalla lääkkeellä 15–20 prosenttia ja absoluuttisesti vähintään 60ml, tukee löydös jo vahvasti astman mahdollisuutta. Toisaalta normaali arvo sulkee pois ainakin sillä hetkellä vaikean keuhkoputkien supistumisen ja vakavan astmatilanteen mahdollisuuden.

PEF-seurantaPEF-vuorokausiseuranta

PEF-vuorokausiseuranta on erinomaisen tärkeä osa astmadiagnostiikkaa. Seurannassa mitataan huippuvirtauksen vaihtelua vuorokauden kuluessa, joka astmassa on usein poikkeavan voimakasta ja 20 prosentin vaihtelu toistuvana on diagnostinen eli taudin varmentava löydös. Samalla voidaan mitata säännöllisesti ja oireiden yhteydessä bronkodilataatiovastetta. Aivan kuten spirometriatutkimuksessa, puhallusarvot mitataan ennen ja jälkeen lääkityksen. Mittari voidaan pitää mukana paitsi kotona, myös työoloissa ja harrastuksissa, ja on ymmärrettävää miten astmankaltaisessa ajoittain ja erityisesti ärsyke- ja allergeenialtistuksissa oireilevassa sairaudessa tämänkaltainen tutkimuskeino tarjoaa huomattavia etuja diagnostiikkaan ja myös taudin vaikeusasteen määrittelyyn. Keuhkoputkien supistumista voidaan seurannan avulla mitata sekä oireilevassa, että oireettomassa vaiheessa. PEF-mittari on myös erinomainen sairauden ja hoidon riittävyyden seurantakeino.

Astmaan liittyvää korostunutta keuhkoputkien supistusherkkyyttä voidaan tutkia antamalla tutkittavan hengittää hengitysteitä ärsyttävää metakoliini- tai histamiiniaerosolia nousevin annoksin. Jokaisen annoksen jälkeen mitataan FEV1 ja tutkimuksessa nähdään millä annoksella merkitsevä (15 prosenttia tai 20 prosenttia) alenema saadaan aikaan. Mitä pienempi annos, sitä suurempi on supistumisherkkyys. Selvästi korostunut supistumisherkkyys tukee astmadiagnoosia. Toisaalta reaktion puuttuminen kokeessa ei poissulje astmaa.

Astmatulehduksen osoittajana hengitysteissä voidaan käyttää myös uloshengityksen typpioksidin (NO) mittausta. Astmassa pitoisuus on kohonnut, mutta löydöksen tulkintaan liittyy häiritseviä tekijöitä; tupakointi ja hengitysteiden muut tulehdukset, jotka myös nostavat uloshengityksen typpioksidin määrää. Mittaus soveltuu hyvin myös lapsille.

Toimintakokeena voidaan pitää myös rasitusastman tutkimuksessa käytettyä juoksurasitusta. Testi voidaan tehdä kotioloissa PEF-mittarin avulla tai kontrolloidusti käyttäen spirometria keuhkojen toimintakokeena. Testissä mitataan puhallusarvot ennen ja jälkeen rasituksen, yleensä ainakin 5 ja 10 minuuttia rasituksen loputtua ja usein vielä 30 min päästä. Merkitsevänä pidetään 10–15 prosentin laskua tuloksissa lähtötasoon verrattuna ja luonnollisesti diagnoosia tukee hengityksen vinkuminen auskultaatiossa eli keuhkojen kuuntelussa.

Erityistutkimuksena voidaan käyttää diagnostisissa ongelmatilanteissa ns. spiroergometriaa, jolla pystytään parhaimmillaan arvioimaan jo varsin yksityiskohtaisesti suorituskykyä ja sitä mahdollisesti rajoittavia tekijöitä. Erotusdiagnostiikan kannalta ongelmallisissa tilanteissa voidaan käyttää lisäksi keuhkoputkien tähystystä koepaloineen (biopsia) ja myös tietokonekuvausta (CT), joka kertoo paljon keuhkokudoksen sairauksista ja keuhkoverenkierron mahdollisista tukoksista sekä varsin suurella tarkkuudella pystyy sulkemaan pois syöpäkasvaimen ja myös eräiden harvinaisempien tautien mahdollisuuden.

0 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.